Yönetmelik

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik, Maltepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönetmelik, 4.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7. Maddesini 1. Fıkrasının “d” bendinin “2” numaralı alt bendi ile 14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte;

 1. Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
 2. Merkez (MUZEM): Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
 4. Merkez Müdürü: Merkez Müdürünü,
 5. Yönetim Kurulu: Merkez Yönetimi Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları

Madde 5 - Merkezin amaçları şunlardır:

 1. Üniversitede uzaktan eğitimle, e-öğrenmeyle, mobil öğrenmeyle ve bunların sistemleri, yapıları ve metotları gibi konularla ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
 2. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde uzaktan eğitim yoluyla sunulan programların etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 3. Üniversitede örgün eğitimde verilen dersleri uzaktan eğitim araçlarıyla desteklemek,
 4. Uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek,
 5. Uzaktan eğitim alanında gelişmelere katkıda bulunabilmek için üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi birikimini paylaşmak ve işbirliği yapmak,
 6. Üniversitenin eğitim imkânlarından uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak daha geniş kitlelere ulaşılmasını ve öğrenme faaliyetinden daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak,
 7. Üniversitedeki akademik birimlerin uzaktan eğitim teknolojileri alanındaki farkındalığını artırmak,
 8. Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek,
 9. Ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek,
 10. Uzaktan eğitim teknolojilerini eğitim ve öğretiminin başarı seviyesini yükseltmek için kullanmak,
 11. Yeni öğrenme sistemlerinin, teknolojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ve bunları üniversite öğrenme materyallerine dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.

 

Merkezin Faaliyet Alanları

Madde 6 - Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Internet üzerinden uzaktan eğitim teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme yapmak, ilgili gelişmeleri, seminer ve konferansları takip etmek,
 2. Üniversitede uzaktan eğitim, e-öğrenme veya mobil öğrenme yoluyla verilen derslerin içeriklerinin çoklu ortam araçlarıyla tasarlanması, hazırlanması ve sunulması,
 3. Uzaktan eğitimde kullanılan yazılım otomasyonlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi, güncellemelerinin yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 4. Uzaktan eğitimde görev alacak öğretim elemanlarının belirlenmesinde işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 5. İnternet tabanlı uzaktan eğitim çalışmalarının etkin bir biçimde ilgili akademik ve idari bilimlerle işbirliği içerisinde sürdürülmesini ve sistemin sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak,
 6. Uzaktan eğitim programlarında görev yapan öğretim elemanlarına ve programda kayıtlı öğrencilere sistemin kullanımı ile ilgili eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmeti vermek,
 7. Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Madde 7 – Merkezin organları şunlardır:

 1. Merkez Müdürü,
 2. Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

Madde 8 – Merkez Müdürü, üniversitenin aylıklı ve devamlı statüsündeki personeli arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen birisi vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Merkez Müdürü istediğinde yardımcısını değiştirebilir.

Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,
 3. Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
 4. Merkez çalışmalarının düzenli ve sorunsuz olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
 5. Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve üniversite bünyesindeki diğer birimlerle Rektörlüğe bağlı birimlerde uygulanan uzaktan eğitim program ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
 6. Merkezin yazılım, donanım ve benzeri gereksinimlerini belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
 7. Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
 8. Merkez yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
   

Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 9 – Yönetim kurulu, Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere beş kişiden oluşur. Diğer üç üye öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Bu yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda kararlar almak,
 2. Merkezde görevlendirilecek çalışanların tespiti ve tayini konularında Müdürün hazırladığı önerileri değerlendirmek,
 3. Müdürün her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ve çalışma planını incelemek ve bunları karara bağlamak,
 4. Uzaktan eğitimle ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için mali destek taleplerini değerlendirmek,
 5. Merkez için gerek duyulan komisyon ve çalışma gruplarını kurmak,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 10 – Merkez tarafından yapılacak sınavlar ve değerlendirmeler yürürlükteki Maltepe Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliklerine göre yapılır.

Personel İhtiyacı

Madde 11 -  Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 Sayılı Kanunun 13. Maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

Madde 12 -  Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 -  Bu yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.